Patarnavimas Mišioms

Patarnavimas Mišioms

  1. Ateiname prie altoriaus: (po vyskupo priklaupimo paimame vyskupo mitrą ir lazdą) nuneškime Kryžių į zakristiją. Priklaupkime. Kunigas pabučiuoja altorių. Po to paduokite smilkalus. Smilkome altorių.
  2. Prie pulto persižegnojame: pasiruoškime šv. Vandenį apšlakstymui. Apšlakstymas. Po apšlakstymo ir maldos atsisėdame. Nuimame Mišiolą nuo pulto ir pasidėkite ant mažo pultelio, kurį vėliau padėsite ant altoriaus. Padėkite skaitinių knygą ant pulto. (Vyskupui nunešame mitrą) Klausomės skaitinių.
  3. Aleliuja: užgiedojus Aleliuja iš karto atneškite smilkalus prie kunigo. Kunigas įdės ir palaimins. (Po to kai vyskupas palaimina diakoną jam atnešame lazdą ir paimame mitrą). Kunigas paima Evangelijų knygą nuo altoriaus ir kartu eikite prie pulto. Nuo pulto nuimkite skaitinių knygą, kad galėtų kunigas padėti didelę Evangelijų knygą. Smilko Evangelijų knygą. (Po Evengelijos paimame iš vyskupo lazdą ir duodame mitrą).
  4. Pamokslas. Po pamokslo (paimame iš vyskupo mitrą) – Tikėjimo išpažinimas, po jo – Visuotinė malda (pradeda kunigas, toliau skaito patarnautojas). Po visuotinės maldos rinkliava.
  5. Atnašos: rinkliava (uždengta audeklu) ir atnašos (taurė ir duona) atnešamos iš bažnyčios galo. Kunigas pasiruošia altorių aukojimui: aukoja duoną. Po to atneškite indelį su vandeniu, kurio lašelį įpils į taurę. Aukojamas vynas.
  6. Smilkome atnašas: Po aukojimo atneškite kunigui smilkalus, kuriuos įdeda ir palaimina. Eina aplink altorių (telydi patarnautojai) ir smilko atnašas. Po to pasmilkykite kunigą tiesiais mostais: po du mostus tris kartus. Po to smilkomi žmonės į priekį, į kairę ir į dešinę: po du mostus tris kartus. Po to kai pasmilko kunigą laisvas patarnautojas iš karto teateina nuplauti rankas, po to iš karto ant altoriaus padėkite mikrofoną ir Mišiolą su stikliniu paaukštinimu-pulteliu. (Prieš prefaciją atnešame padėkliuką ant kurio vyskupas padės pijusę).
  7. Konsekracija: po giesmės „Šventas šventas“ su smilkalais atsiklaupkite prieš altorių. Kas nors pasiimkite skambučius. Keliant konsekruotą duoną – Kristaus Kūną: pasmilkykite Švenčiausią Sakramentą tiesiais mostais: po du mostus tris kartus. Tris kartus suskambinama skambučiais. Keliant taurę su Kristaus Krauju smilkoma ir skambinama taip pat. Po to patarnautojai atsistoja, priklaupia ir išeina.
  8. Komunija: dezinfekuokime rankas, priimkite Komuniją jeigu esate be sunkios nuodėmės; jeigu jaučiate kaltę – stenkitės atlikti išpažintį. Kai kunigas padalins Komuniją (vyskupui nuplaunamos rankos ir po to atnešama pijusė), atneškite prie altoriaus vandens indelį – šventiems indams išplauti. Nuo altoriaus nuimkite mikrofoną, o Mišiolą nuneškite ant pulto.
  9. Pabaiga: kunigas eina prie pulto ir meldžia maldą, po maldos skelbimai. (Vyskupui atnešama mitra ir po to lazda). Pabaigos palaiminimas. Pasiimkite kryžių ir einame į zakristiją.